Menu

Algemene voorwaarden

Bij Anneke&Janneke willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Anneke&Janneke stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt. 

Artikel 1 – Definities 

1.1. Onder ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 
1.2. Onder Anneke&Janneke wordt verstaan: Anneke&Janneke bvba zijnde de gebruiker van deze voorwaarden. 
1.3. Onder ‘aanbieding’ wordt verstaan: elk aanbod van Anneke&Janneke een overeenkomst met haar aan te gaan. 
1.4. Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Anneke&Janneke 
1.5. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere acceptatie door Anneke&Janneke van een bestelling. 
1.6. Onder ‘goederen’ worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Anneke&Janneke betrekking hebben. 
1.7. Onder ‘aflevering’ wordt verstaan: het door of namens Anneke&Janneke feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Anneke&Janneke hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt. 
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. 

Artikel 3 – Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten 

Aanbiedingen 
3.1. Alle aanbiedingen van Anneke&Janneke zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
3.4. Bestellingen 
3.5. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website. 
3.6. Anneke&Janneke accepteert geen bestellingen:
       – van personen onder de 18 jaar;
       – indien Anneke&Janneke de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.7. Anneke&Janneke is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. 
3.8. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Anneke&Janneke bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Anneke&Janneke dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
3.9. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie en Nederland dient contact opgenomen te worden via volgend info@annekejanneke.be 
3.10. Overeenkomst 
3.11. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Anneke&Janneke per e-mail is bevestigd. 

Artikel 4 – Prijzen en kosten 

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. 
4.2. De prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
4.3. Anneke&Janneke behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 
4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend; 
       o Voor België: 4,95 euro 
       o Voor Nederland: 4,95 euro .
       o Vanaf 75 euro gratis verzending .
Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. 
4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Anneke&Janneke 
4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 

Artikel 5 – Betaling 

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Anneke&Janneke behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. 

Creditcard 
5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Anneke&Janneke het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren. 
5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Anneke&Janneke schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure – van uw creditcard af. 

Artikel 6 – Levering 

6.1. Anneke&Janneke levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 14 dagen – af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Anneke&Janneke u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Anneke&Janneke heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 
6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Artikel 7 – Eigendom goederen 

7.1. Anneke&Janneke houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Anneke&Janneke verschuldigd bent, heeft voldaan. 

Artikel 8 – Retourzending 

8.1. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst”.
8.2. De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig te zijn (inclusief handleiding, …) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.
8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: Anneke&Janneke Antwerpsesteenweg 46;2940 Kapellen Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Anneke&Janneke kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.
8.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

Artikel 9 – Onjuiste levering 

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Anneke&Janneke U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Artikel 10 – Diversen 

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Anneke&Janneke in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Anneke&Janneke vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
10.2. Anneke&Janneke behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 
10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. 
10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail – back-up).

Gratis verzenden vanaf 50 euro
X